Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg

Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej

 

 

Pisz, 9 stycznia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Klementowskiego 2, 12-200 Pisz, województwo warmińsko –mazurskie, powiat piski, tel/fax 0-87 423-25-22,  e-mail: sp1pisz@neostrada.pl  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mięsa dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV 15100000-9

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 20.01. 2014 do 31.12.2015r

 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa mięsa  dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu.

 

 

LP

nazwa

ilość

kg

1

Karkówka bez kości

380

 

2

Łopatka bez kości i słoniny

2188

 

3

Pachwina wieprzowa

250

 

4

Schab bez kości

1040

 

5

Żeberka wieprzowe paski

260

 

6

Szynka wieprzowa bez kości

1000

 

7

Kości wieprzowe

40

 

8

Filet z kurczaka

1490

 

9

Filet z indyka

180

 

10

Żołądki drobiowe

120

 

11

Porcje rosołowe

40

 

12

Wątroba drobiowa

100

 

13

Noga z kurczaka

1920

 

14

Kiełbasa podwawelska

188

 

15

Kiełbasa piwna

28

 

16

Kiełbasa francuska

40

 

17

Kiełbasa szynkowa

60

 

18

Kiełbasa biała parzona

60

 

19

Kiełbasa swojska

196

 

20

Kiełbasa cytrynowa

8

 

21

Szynka wędzona

34

 

22

Polędwica sopocka

42

 

23

Schab krotoszyński

32

 

24

Szynka Bauera

24

 

25

Szynka chłopska

38

 

26

Szynka konserwowa

12

 

27

Kiełbasa parówkowa

216

 

 

Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w ciągu godziny od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego, do siedziby zamawiającego.

 

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):

cena (koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 16 stycznia 2014 r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2006 r o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

1)  Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

3)  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Za  spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

4)   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie  polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

 

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Mikołaja Kopernika

w Piszu

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 sty 2014 14:41
Data opublikowania: czwartek, 9 sty 2014 15:55
Opublikował(a): Szymon Werra
Zaakceptował(a): Szymon Werra
Artykuł był czytany: 1247 razy