Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

 

 

 

 

Projekt

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
z terenu Gminy Pisz”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych)

 

Czas trwania projektu:
1.09.2011 - 30.06.2013

 

 

Adresatami projektu są:

uczniowie klas I-III z 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz

 

 

Od  1  września 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest realizowany   projekt  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”  współfinansowany  przez Unię Europejską.

 

Rekrutacja dzieci została przeprowadzona w szkołach, na podstawie diagnoz dokonanych przez zespoły nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III. Ponadto zespoły opierały się na orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

ProjektIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” realizowana jest przez wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Pisz.

Za główny cel projektu przyjęto wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 8 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Pisz,  dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb  edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zminimalizowanie u 74 uczniów z 8 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz dysfunkcji w czytaniu i pisaniu oraz zaburzenia komunikacji w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;
  • Zminimalizowanie u 51 uczniów z 6 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;
  • Zminimalizowanie u 38 uczniów z 7 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz zaburzeń mowy w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;
  • Zminimalizowanie i powstrzymanie rozwoju u 24 uczniów z 3 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz wad postawy ciała w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;
  • Rozwój umiejętności i uzdolnień u 44 dzieci z 3 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013.

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowość realizacji projektu w szkołach są dyrektorzy.

 

Biuro Projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

(nadzór i realizacja):

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

ul. Dworcowa 2, 12-200 Pisz

Tel/fax.: (87) 423 29 94, fax: (87),

 

 

Data powstania: piątek, 10 lut 2012 14:21
Data opublikowania: piątek, 10 lut 2012 14:23
Opublikował(a): Szymon Werra
Zaakceptował(a): Szymon Werra
Artykuł był czytany: 1000 razy