Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Naboru

ZARZĄDZENIE NR

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Z DNIA 28 lutego 2014 r

W SPRAWIE: wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.),
 • Statut SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu.

§ 1

Wprowadzam do użytku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu „Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do zarządzenia nr   Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r.

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
  1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
  2. Statut SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu.
  3. Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej, w tym sportowej.
   1. Do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (na druku wg wzoru - załącznik nr 1).
   2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły  mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
   3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku wg wzoru - załącznik nr 2).
   4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 

Lp. Kryteria ustawowe

liczba pkt.

1. Wielodzietność rodziny kandydata

1

2. Niepełnosprawność kandydata

1

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

1

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

 1. Punkty podlegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu decydują kryteria dodatkowe:

 

Lp.

Kryterium

liczba pkt.

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w SP 1 w Piszu

1

2.

Miejsce pracy rodziców w obwodzie szkoły

1 - 2

4.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego znajdującego się w SP 1 w Piszu

1

5.

Zatrudnienie obojga rodziców (dotyczy rekrutacji do oddziału przedszkolnego)

1

 

 

6. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (na druku wg wzoru - załącznik nr 3) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego.
  1. Od 1 stycznia  do 31 marca  zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwody do szkoły.
  2. 15 kwietnia wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego (wzór w załączniku nr załącznik nr 4).
  3. Do 30 kwietnia  rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane (wzór w załączniku nr 6).
  4. Do 10 maja  wywieszenie list dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. (wzór w załączniku nr 5).
  5. Zadania komisji rekrutacyjnej.
   1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.
   2. Do zadań komisji należy:

a)      rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

b)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c)      sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,

d)      uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 1. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
 2. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 3. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 5. Procedury odwoławcze.
  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  6. Rekrutacja uzupełniająca.

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 1. Przepisy końcowe.
  1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
  2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
  4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 - WZÓR -

 

ZGŁOSZENIE

dziecka doSzkoły Podstawowej NR 1 IM. Mikołaja Kopernika w Piszu

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Dane osobowe dziecka

PESEL*

 

 

 

W przypadku braku pesel proszę wpisać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Imiona*

 

Data

urodzenia*

 

Nazwisko*

 

Miejsce

urodzenia*

 

Adres zamiesz

kania dziecka

województwo*

 

miejscowość*

 

ulica*

 

nr domu*

 

kod pocztowy*

 

nr mieszkania*

 

 

Dane osobowe matki/opiekunki

prawnej

Opiekun:

jest rodzicem

jest opiekunem prawnym

Imiona*

 

 

Nazwisko*

 

 

Adres zamieszkania matki /opie

kunki prawnej i jej dane kontaktowe

województwo*

 

miejscowość*

 

ulica*

 

nr domu*

 

kod pocztowy*

 

nr mieszkania*

 

adres poczty elektronicznej

 

nr telefonu

 

Dane osobowe ojca/opiekuna

prawnego

Opiekun:

jest rodzicem

jest opiekunem prawnym

 

Imiona*

 

 

 

Nazwisko*

 

 

 

Adres zamieszkania ojca /opie

kuna prawnego i jego dane kontaktowe

województwo*

 

miejscowość*

 

ulica*

 

nr domu*

 

kod pocztowy*

 

nr mieszkania*

 

adres poczty elektronicznej

 

nr telefonu

 

 

 

 

*Oznaczone pola wymagane Oświadczenia:

 1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.
 2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły oraz organu prowadzącego. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.
 4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych jest szkoła,
 2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz organu prowadzącego szkoły,
 3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.

(miejscowość, data,)

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu w roku szkolnym

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Dane osobowe dziecka

PESEL*

 

 

 

W przypadku braku pesel proszę wpisać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Imiona*

 

Data

urodzenia*

 

Nazwisko*

 

Miejsce

urodzenia*

 

Adres zamiesz

kania dziecka

województwo*

 

miejscowość*

 

ulica*

 

nr domu*

 

kod pocztowy*

 

nr mieszkania*

 

 

Dane osobowe matki/opiekunki

prawnej

Opiekun:

jest rodzicem

jest opiekunem prawnym

Imiona*

 

 

Nazwisko*

 

 

Adres zamieszkania matki /opie

kunki prawnej i jej dane kontaktowe

województwo*

 

miejscowość*

 

ulica*

 

nr domu*

 

kod pocztowy*

 

nr mieszkania*

 

adres poczty elektronicznej

 

nr telefonu

 

 

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego

Opiekun:

jest rodzicem

jest opiekunem prawnym

Imiona*

 

 

Nazwisko*

 

 

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego i jego dane kontaktowe

województwo*

 

miej scowość*

 

ulica*

 

nr domu*

 

kod pocztowy*

 

nr mieszkania*

 

adres poczty elektronicznej

 

nr telefonu

 

 

Informacje dodatkowe:

Nazwa i adres szkoły obwodowej:

 

Nazwa i adres wybranej nieobwodowej publicznej szkoły podstawowej*:

(w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych)

1.

2.

3.

W załączeniu składam oświadczenie o spełnieniu zawartych w regulaminie kryteriów dotyczących przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły wraz z załącznikami (niepotrzebne skreślić)

Tak/ Nie

 

*Oznaczone pola wymagane Oświadczenia:

 1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.
 2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły oraz organu prowadzącego Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.
 4. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych jest szkoła,
 2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz  organu prowadzącego szkoły,
 3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.

(miejscowość, data,)

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

- wzór -

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

adres:

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o przyjęcie mojego syna/córki .......................................................................... , do

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu, oświadczam, że (niepotrzebne skreślić):

Lp.

Kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje/nie realizuje obowiązku szkolnego w SP 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

2.

Miejsce pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych znajduje się/nie znajduje się w obwodzie SP 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

 

Adres: ..................................................................................................................................................

 

Adres:.....................................................................................................................................................

3.

Kandydat uczęszczał/nie uczęszczał do oddziału przedszkolnego w SP 1 w Piszu

4.

Kandydat pochodzi/nie pochodzi z rodziny wielodzietnej.

5.

Kandydat jest/nie jest niepełnosprawny.

6.

Oboje/jeden/żaden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest/nie jest niepełnosprawny.

7.

Jedno/żadne z rodzeństwa kandydata jest/nie jest niepełnosprawne.

8.

Kandydat jest/nie jest wychowywany przez tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego.

9.

Kandydat jest/nie jest objęty pieczą zastępczą.

 

 

Oświadczenia:

 1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym.
 2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym, w systemach informatycznych szkoły oraz organu prowadzącego szkoły w Urzędzie Miasta Opola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych jest szkoła,
 2. Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań Urzędu Miejskigo w Piszu będącej organem prowadzącym szkoły,
 3. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.

(miejscowość, data,)

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej / oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

w roku szkolnym

Lp.

Nazwisko i imię (wg alfabetu)

Zakwalifikowany/niezakwalifikowany

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły:............

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r. poz.7)

Pisz, dnia.......................................................... Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

-wzór-

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu w roku szkolnym

Lp.

Nazwisko i imię (wg alfabetu)

Przyjęty/ nieprzyjęty

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły: .............................................

Informacja o wolnych miejscach: ....................................................

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r. poz.7)

Podano do publicznej wiadomości w dniu...................................................

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

- wzór -

OŚWIADCZENIE WOLI [1]

Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka............................................................. w roku  szkolnym

2014/2015 do oddziału przedszkolnego / pierwszej klasy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Piszu.

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

............................. ,  dnia

(miejscowość)

 


[1] Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121)

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 lut 2014 15:00
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 15:07
Opublikował(a): Szymon Werra
Zaakceptował(a): Szymon Werra
Artykuł był czytany: 1821 razy