Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Szkoły Podstawowej nr 1 im .Mikołaja Kopernika w Piszu

  Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Piszu
STATUT

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2215)
• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 902 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.z 2005 r. Nr 52, poz. 466 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019  poz. 639)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobie organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001, nr 135, poz. 1516, z późn, zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)

 

                                                  

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

 • 1
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu, zwaną dalej szkołą, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową
  2. Szkoła mieści się w Piszu przy ul. Klementowskiego 1 i Dworcowej 7
  3.Szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika
  4. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu”.

  § 2
  1. Organem prowadzącym jest Gmina Pisz.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
  3. Szkoła jest gminną jednostką organizacyjną.

  Rozdział 2. Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania

  § 3  
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programach Wychowawczo-Profilaktycznym - dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

 •  4 
 1. Spełnienie celu, o którym mowa w § 3, następuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami oraz kształtowania nawyków społecznego współżycia;

2) rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3)  kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;

4)  wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego;

5)  wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

6) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

7)  wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności; 

8) przygotowanie do wypełniania obowiązków obywatelskich,
9) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 

10) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

12) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

§ 5
1. Cele i zadania szkoła realizuje następująco:
1) organizuje nauczanie religii/etyki w zależności od potrzeb uczniów i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
3) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w zależności od ich potrzeb i możliwości finansowych szkoły,
4) umożliwia rozwijanie indywidualnych programów nauczania i prowadzenie eksperymentów pedagogicznych,
5) organizuje nauczanie indywidualne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) realizuje program wychowawczy i szkolny program profilaktyki,
7) uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia oraz zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia.

§ 6
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
1) sale do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) bibliotekę szkolną,
3) świetlicę
4) stołówkę szkolną,
5) salę gimnastyczną
6) boisko sportowe
7) gabinet pielęgniarski,
8) gabinet pedagoga szkolnego,
9) gabinet logopedy
10) pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne,
11) archiwum

 • 7

Szkoła współpracuje ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

 • 8

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.

 

 • 9

Cele i zadania Szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

 

 • 10

Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb; dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

 • 11

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. • 12

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

 

 • 13
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogicznej jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami ucznia;

2) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

3) instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

 

 • 14

1.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega na :

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)  opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

12)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 • 15

1.Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:

1) wybitnych uzdolnień;

2) niepełnosprawności;

3) niedostosowania społecznego;

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5) specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

6) zaburzeń komunikacji językowej;

7) choroby przewlekłej;

8) zaburzeń psychicznych;

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11) zaniedbań środowiskowych;

12) trudności adaptacyjnych;

13) odmienności kulturowej.

 

 • 16
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

 1. a) pedagog szkolny,
 2. b) logopeda,
 3. c) socjoterapeuta pedagogiczny
 4. d) psycholog.

 

 • 17
 1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;

2) świadczenie pomocy w bieżącej pracy z uczniem;

3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu;

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.

 

 • 18
 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy.
 2. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak w ust. 1:

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 2) uczeń;

3) poradnia psychologiczno -pedagogiczna;

4) dyrektor szkoły;

5) pielęgniarka szkolna;

6) pracownik socjalny;

7) asystent rodziny;

8) kurator sądowy.

 1. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

 

 • 19
 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;

 

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych:

1) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 1. a) przeznaczone są dla uczniów przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
 2. b) ich zadaniem jest pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 3. c) udzielane są na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica;
 4. d) prowadzącymi są nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć;
 5. e) zajęcia trwają 45 minut;
 6. f) w zajęciach może wziąć maksymalnie 8 osób;
 7. g) udzielane są na okres wyznaczony przez Dyrektora.

 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia:

 1. a) przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 2. b) ich zadaniem jest rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów;
 3. c) udzielane są na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach;
 4. d) prowadzącymi są nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć;
 5. e) zajęcia trwają 45 minut
 6. f) w zajęciach uczestniczy maksymalnie 15 osób;
 7. g) udzielane są zgodnie z decyzją Dyrektora.

 

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

 1. a) dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 2. b) do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej;
 3. c) udzielane są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej lub opinii PPP;

d)prowadzącymi są specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć;

 1. e) zajęcia trwają 45 minut;
 2. f) w zajęciach uczestniczy maksymalnie 5 osób;
 3. g) zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:

 1. a) dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
 2. b) eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego;
 3. c) udzielane są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno -pedagogicznej lub opinii PPP;
 4. d) prowadzącymi są nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć;
 5. e) zajęcia trwają 45 minut;
 6. f) w zajęciach uczestniczy maksymalnie 10 osób;
 7. g) zgodnie z decyzją dyrektora.

 

5) Zajęcia rewalidacyjne:

 1. a) przeznaczone są dla uczniów objętych kształceniem specjalnym
 2. b) do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej;
 3. c) udzielane są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej;

d)prowadzącymi są specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć;

 1. e) zajęcia trwają 60 minut;
 2. f) w zajęciach uczestniczy maksymalnie 5 osób;
 3. g) zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

 

6) Zajęcia logopedyczne:

 1. a) przeznaczone są dla uczniów z dysfunkcjami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę
 2. b) do zlikwidowania zaburzeń mowy;

c)udzielane są na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, diagnozy logopedycznej przeprowadzonej na terenie szkoły;

 1. d) prowadzącymi są logopedzi;
 2. e) zajęcia trwają 45 minut;
 3. f) w zajęciach uczestniczy maksymalnie 4 osoby;
 4. g) zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii, orzeczeniu lub na podstawie diagnozy.

4. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to:

1) porady i konsultacje dla uczniów - udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli - zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego - w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;

3) warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej.

 

 • 20
 1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

1) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2)  posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

 1. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.
 2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycielom uczącym w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy, otrzymany komunikat zapisuje w - e-dzienniku.
 4. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniku elektronicznym, telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
 5. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
 6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca/pedagog proponuje formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.
 8. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
 9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości przydziału godzin nauczycielom w ramach art.42.KN, z zachowaniem 40-godzinnego wymiaru czasu pracy.
 10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w e-dzienniku lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
 11. Rodzic ma prawo do odmowy przyjęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaproponowanej jego dziecku.
 12. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.

 

 • 21
 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.

3.W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

 1. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, 
 2. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

 • 22
 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;

2)  wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;

3)  stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;

4)uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;

5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

 1. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

1) na lekcji,

2) poza lekcjami,

3) poza szkołą,

4) inne formy (np. rajdy edukacyjne, obozy sportowo-wypoczynkowe).

 1. Uczeń zdolny ma możliwość:

1)  rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)   uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;

3)   indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu;

4)  realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.

 1. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1)  rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

2)umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

 

 • 23 

Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2)dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

5)  różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

 

 • 24

Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia

1.Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej   poradni

specjalistycznej.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie tego orzeczenia.

 

 • 25
 1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.                                                                                                                                          2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze można prowadzić się w  grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
 2. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 25 ust. 3.
 3. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.
 4. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
 5. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 6. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

 

 • 26
 1. W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania inwalidztwa. 
 2. Kształcenie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym;

 

 • 35. 
 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością  lub niedostosowaniem społecznym:
 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
 6. Dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
 1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 • 35. 
 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
 2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców.
 1. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
 2. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
 3. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki.
 4. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane przypadkach:
 1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
 2. psycho-emocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

 

 • 36. 
 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.
 3. Na wniosek rodziców na podstawie opinii lekarza uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego 
 4. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne • 37. 
 1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
 2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

 • 38. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:
 1. korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);
 2. korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki);
 3. korekcyjno - kompensacyjne;
 4. zajęcia specjalistyczne:, terapia sensoryczna,;
 5. inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp., jeśli Szkoła jest w stanie je zrealizować.

 

 • 39. 
 1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

 • 40
 1. W przypadku przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do badania w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dostosowanie warunków przeprowadzania badania do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polegać może w szczególności na:

 1. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu  odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
 2. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu;
 3. zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
 4. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania badania kompetencji do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 • 41. 

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu szkoły.

 • 42. 
 1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem
 2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.
 3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
 1. na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia - lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 3. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

 1. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
 3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:
 1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;
 2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:
 1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
 2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,
 4. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
 5. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 
 1. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
 2. Wychowawca klasy/pedagog przekazuje pisemną informację do rodziców, przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji podpisem.
 3. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim.

 

 • 26

W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 

 • 27

Porad rodzicom i nauczycielom udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń/stronie internetowej szkoły. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców, stronie internetowej szkoły, w szczególnych przypadkach telefonicznie.

 

 • 28

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Piszu.

 

 • 29
  1. W celu realizacji zadań wynikających z § 17 szkoła współpracuje z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły, a w szczególności:

1) sądem rodzinnym poprzez kontakty z kuratorami sądowymi, wnioskowanie w sprawach rodzinnych;

2) policją poprzez zapraszanie policjantów do szkoły celem przeprowadzenia pogadanek społeczno-prawnych;

3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w sprawie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

4) Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu poprzez wnioskowanie o pomoc materialną, dożywianie, zorganizowany wypoczynek dla uczniów;

5) Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii poprzez wspieranie działań profilaktycznych, zapobieganiu przemocy w rodzinie (“niebieska karta”);

6) Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną poprzez wspólne organizowanie imprez promujących czytelnictwo, odbioru różnych tekstów kultury;

7) Muzeum Ziemi Piskiej poprzez lekcje muzealne kształtujace w uczniach postawy patriotyzmu;

8) Piskim Domem Kultury poprzez udział i współorganizowanie wielu imprez;

9) placówkami doskonalenia zawodowego

10) innymi szkołami;

11) Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 


Rozdział 3. Organy szkoły i ich kompetencje

§ 30
1. Odpowiednie warunki do działalności społecznych organów szkoły zapewnia dyrektor szkoły.
2. Decyzje podejmowane przez organy szkoły podawane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń szkoły lub publikowane w gazetce szkolnej albo w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Organy szkoły informują się o swojej działalności.

 • 31
  1. Szkołą kieruje dyrektor.
  2. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 1. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 2. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

 1. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor szkoły odpowiada za:
  1) poziom uzyskiwanych przez uczniów szkoły wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami
  2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i Statutem szkoły
  3) bezpieczeństwo osób będących w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej budynku
  4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły
  5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania
  6) opracowanie i funkcjonowanie:
  a) szkolnego systemu oceniania
  b) szkolnego programu wychowawczego
  c) szkolnego programu profilaktyki
  d) szkolnego zestawu programów nauczania
  e) zasad przyjmowania do szkoły uczniów spoza obwodu szkoły
  f) regulaminów rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego
  8. Dyrektor szkoły jest kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej, kierownikiem zakładu żywienia zbiorowego w rozumieniu stosownych przepisów, a także administratorem obiektów szkolnych w rozumieniu przepisów o ochronie lokatorów, prawa budowlanego oraz dotyczących ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej.
  9. Dyrektor szkoły może być odwołany:
  1) na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem;
  2) z inicjatywy organu prowadzącego w przypadku negatywnej oceny wynikającej z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów szkoły- bez wypowiedzenia;
  3) z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku negatywnej oceny pracy-bez wypowiedzenia;
  4) za nieprawidłowe dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem-bez wypowiedzenia;

5) za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły - bez wypowiedzenia;
6) na umotywowany wniosek rady pedagogicznej.

 • 32
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor  i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- -wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 2. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7., niezgodnych z przepisami prawa.

 1. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala statut szkoły albo jego zmiany.

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 2. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

 • 33
  1. Uchwały i opinie Rady Pedagogicznej są podejmowane w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków z zastrzeżeniem ust. 2
  2. Głosowania w sprawach dotyczących konkretnych osób, a w szczególności: opiniowania pracy dyrektora, delegowania przedstawicieli do komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora, opiniowania kandydata na stanowisko wicedyrektora, są tajne i prowadzone według następujących zasad:
  1) rada w głosowaniu jawnym wybiera spośród swoich członków komisję skrutacyjną liczącą trzy osoby;
  2) członkiem komisji nie może być osoba, której dotyczy głosowanie;
  3) komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego,
  4) sporządza listę zgłoszonych przez członków rady kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie,
  5) komisja przygotowuje karty do głosowania opatrzone pieczątką szkoły;
  6) członkowie rady wypełniają karty i wrzucają do urny;
  7) komisja skrutacyjna liczy głosy, a następnie sporządza protokół zawierający:
  a) przedmiot głosowania,
  b) liczbę oddanych głosów,
  c) liczbę głosów ważnych i nieważnych,
  d) wynik głosowania,
  e) podpisy członków komisji;
  8) przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, który stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

  § 34
  1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
  2. Protokół posiedzenia sporządza sekretarz wybrany spośród członków rady w terminie 7 dni od daty posiedzenia
  3. Protokół sporządza się w formie wydruku komputerowego podpisanego przez przewodniczącego posiedzenia oraz sekretarza.
  4. Protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu rady
  5. Każdy z członków rady ma prawo wnieść do jego treści zastrzeżenia
  6. Rada Pedagogiczna przyjmuje protokół, bądź nakazuje dokonać w nim zmian lub poprawek.
  7. Protokoły przechowuje się w sekretariacie szkoły i udostępnia przedstawicielom organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny, zakładowych organizacji związków zawodowych oraz członkom rady pedagogicznej.

 • 35
 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Do uprawnień samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
  1) zapoznanie się z programami nauczania,
  2) prawo do udziału w jawnej i umotywowanej ocenie postępów w nauce i zachowaniu,
  3) organizowanie życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  5) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,
  6) wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna,
  7) opiniowanie pracy nauczycieli szkoły.

  § 36
  1. Radę rodziców tworzy po jednym przedstawicielu rodziców wybranych w tajnym głosowaniu na zebraniach oddziałowych.
  2. Do statutowych uprawnień Rady Rodziców należy:
  1) reprezentowanie rodziców uczniów szkoły,
  2) występowanie do dyrektora, innych organów szkoły, Burmistrza Pisza oraz kuratora oświaty z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  3) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki,
  4) uzgadnianie wewnątrzszkolnych ustaleń dotyczących ubioru uczniów,
  5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  6) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
  7) gromadzenie i dysponowanie funduszami z dobrowolnych składek rodziców.
  3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną
  4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 • 37
  1. Współdziałanie organów szkoły polega na:
  1) zapewnieniu każdemu z nich możliwości  swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, statutem szkoły i regulaminami działania,
  2) bieżącej wymianie informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,
  3) wzajemnym opiniowaniu lub uzgadnianiu podejmowanych działań w przypadkach, które określają: Ustawa o systemie oświaty, niniejszy statut i regulaminy poszczególnych organów.
  2. Dyrektor szkoły współpracuje z organami szkoły, przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
  3. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.
  4. Konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 

Rozdział 4 Organizacja pracy szkoły

 

 • 38 

Organizacja nauczania w szkole

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 6 dni w szkole podstawowej.
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3, mogą być ustalone:

1) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

2) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 1. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 3, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
 4. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu wychowawcy klasy w dowolnej formie i na stronie www szkoły.
 5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

 

 • 39
 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
  2. W rocznym kursie nauki oddział na podstawie planu nauczania realizuje zestaw programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego.

 • 40
  1. Liczba uczniów klas I-III nie może być większa niż 25
  2. Liczba uczniów klasy sportowej nie powinna być mniejsza od 20
  3. Na zajęciach :z języków obcych i informatyki, w klasach IV – VIII oddział dzieli się na grupy liczące nie mniej niż 12 i nie więcej niż 24 uczniów
  4. Na zajęciach wychowania fizycznego w klasach IV - VIII klas oddział dzieli się na grupy liczące minimum 13 i nie więcej niż 26 uczniów z zastrzeżeniem ust. 4 i 5
  5. Na zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach sportowych klas I - VIII grupy nie mogą liczyć mniej niż 10 i nie więcej niż 26 osób
 1. Liczebność uczniów w klasach IV - VIII określa organ prowadzący.

 • 41
  1. W szkole mogą być tworzone oddziały:
  1) wyrównawcze,
  2) integracyjne,
  3) specjalne.
  2. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

  § 42
  1. Szkoła prowadzi oddziały sportowe.

2.W oddziałach sportowych w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

 1. Programy, o których mowa w ust.2, są realizowane równolegle z programami nauczania uwzględniającymi podstawę programową kształcenia ogólnego.
 2. Programy, o których mowa w ust. 2, mogą być realizowane we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami  prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej
 3. W ramach programu szkolenia szkoła może organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie poziomu wytrenowania.

 

 • 43
  1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, i nadobowiązkowe, a w szczególności:
  1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  2) zajęcia logopedyczne,
  3) koła zainteresowań,
  6) chór,
  5) zajęcia instrumentalne i taneczne,
  6) zajęcia sportowe,
  są prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach lub indywidualnie
  2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych.
  3. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być wyższa niż 8 osób.
  4. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 5 osób.
  5. Liczba uczestników zajęć korekcyjno - kompensacyjnych  i terapii pedagogicznej  nie powinna przekraczać 5 osób.
  6.  Liczba uczestników zajęć logopedycznych nie powinna przekraczać 4 osób.

 • 44
 1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii w wymiarze 2 godzin w każdym oddziale.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 3. Uczniowie nie objęci nauką religii, których rodzice świadomie z niej rezygnują, mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły (świetlica, biblioteka). Jeżeli zajęcia z religii wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczniowie ci mogą pójść do domu.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 5. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji uczniów przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie.

 

 • 45
 1. Na początku każdego roku szkolnego, przed przystąpieniem do realizacji zajęć „wychowania do życia w rodzinie” , nauczyciel prowadzący zajęcia na zebraniu ogólnym zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z celami, zasadami organizacji tych zajęć, zakresem treści programowych oraz przyjętym do realizacji programem nauczania.
 2. Udział ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” jest obowiązkowy.

1) Uczeń nie bierze udziału w zajęciach jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

 1. Uczniowie, których rodzice (prawni opiekunowie) zgłosili sprzeciw uczestnictwa ich dzieci w zajęciach „wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły (świetlica, biblioteka). Jeżeli te zajęcia wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczniowie ci mogą pójść lub pojechać do domu.
 2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 • 46
 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.
 3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół. 
 4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie  systematycznego  diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

1) sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych;

2) rynku pracy;

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom);

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

4) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;

5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/;

6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/,

7) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;

8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;

 9) wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo - informacyjnych;

10) współpracy z instytucjami wspierającymi:

 1. a) kuratorium oświaty,
 2. b) urzędem pracy,
 3. c) komendą OHP oraz innymi.
 4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych i ósmych;

2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

3) spotkań z rodzicami;

4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,

5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych;

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

 • 47

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
 2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
 3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

7.Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1)zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2)opinii Rady Rodziców;

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

 1. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 7 pkt. 1-3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę planowanie rozpoczęcie innowacji.
 2. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje wprowadzona.
 • 47 a 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej 

 

 1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 
 2. Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Szkoły materiały informacyjne związane z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy. 
 3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor szkoły wyraża zgodę na działalność określając czas działania, warunki działalności i udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły. 
 4. Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści i metod z przyjętymi ustaleniami. 
 5. W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, Dyrektor zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowane treści i metody, przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania. 
 6. Opinia Rady Rodziców, co do dalszego działania stowarzyszenia lub organizacji jest wiążąca. 
 7. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

 

 • 48
  1. Zajęcia poza terenem szkoły i wycieczki mogą być organizowane wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły.
  2. Organizacja wycieczek poza Pisz wymaga wcześniejszej zgody dyrektora, a zagranicznych – kuratora oświaty.
  3. Podczas wycieczek oraz zajęć poza terenem szkoły, w granicach miasta należy przestrzegać następujących zasad:
  1) nauczyciel zgłasza wyjście dyrektorowi szkoły i wpisuje się do „księgi wyjść” podając liczbę uczestników wycieczki i czas jej trwania.
  2) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 25 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji.
  3) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeżeli przepisy ogólne nie stanowią inaczej.
  4. Podczas organizacji wycieczek poza teren miasta należy przestrzegać następujących zasad:
  1) na udział w wycieczce organizowanej  poza granicami  miasta nauczyciel musi uzyskać pisemna zgodę rodziców ucznia.
  2) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia karty wycieczki.
  3) nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  4) kierownikiem wycieczki pozamiejscowej może być nauczyciel szkoły, który ukończył kurs kierowników wycieczek
  5) opiekę nad uczniami w czasie wycieczki mogą sprawować wyznaczeni nauczyciele lub rodzice.
  6) liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna nie może przekraczać 15
  5. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa oraz zakres obowiązków kierownika wycieczki i opiekunów zawiera regulamin wycieczek szkolnych


  § 49
  Szkoła prowadzi następujące formy pomocy i opieki nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, a zwłaszcza:
  1) opiekę w świetlicy szkolnej nad uczniami najniższych klas,
  2) pomoc pedagogiczną (pedagog szkolny, wychowawca klasy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), w tym zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju,
  3) organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,
  4) terapię dla uczniów z dysleksją, dysortografią i innymi deficytami
  5) terapię logopedyczną dla uczniów z wadami wymowy
  6) organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów mających wady narządów ruchu,
  7) udzielanie pomocy materialnej uczniom w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych w formie stypendiów.

  § 50
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
 2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 
 5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły 
 6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.
 7. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.                                                                                                                                                                                                                      8. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły w zależności od możliwości szkoły.
 8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych. 
 9. Do zadań świetlicy należy:

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

6) wyrabianie u uczniów samodzielności;

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;

 1. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1)  zajęć specjalistycznych,

2)  zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,

3)  zajęć utrwalających wiedzę,

4)  gier i zabaw rozwijających,

5)   zajęć sportowych.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.
 3. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I - IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
 4. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wyznaczeni pracownicy świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.
 6. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
 7. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 8. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
 9. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.
 10. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
 11. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 12. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 13. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 • 51
 1. Biblioteka jest:

1)  interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela pracującego w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 1. Zadaniem biblioteki jest:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

3) prowadzenie działalności informacyjnej;

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

5)podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6)  wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10) organizacja wystaw okolicznościowych.

 1. Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy:

1)  w zakresie pracy pedagogicznej:

 1. a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
 2. b)  prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
 3. c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
 4. d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
 5. e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
 6. f)  udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki.

2)  w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

 1. a)  troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

b)gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję,

 1. c)  wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 2. d)  prowadzenie ewidencję zbiorów,
 3. e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
 4. f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
 5. g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 6. h)  planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 7. i) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
 8. j) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.
 9. Nauczyciel zatrudniony w bibliotece zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

5.Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin biblioteki".

 1. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły:
 2. a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność,

b)zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami (w przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza się obowiązek kierowania biblioteką),

 1. c) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,

d)zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni, korzystania ze zbiorów audiowizualnych),

 1. e) zapewnia godziny na realizację programu przysposobienia czytelniczego
 2. f)  zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
 3. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami: 
 4. a) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 5. b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
 6. c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad przedmiotowych, egzaminów,
 7. d) informacja o aktywności czytelniczej.
 8. Rada pedagogiczna:
 9. a) analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku),

b)podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.

 1. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

1) udostępnianie  programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim  do wiadomości nauczycieli,

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.

 1. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

 2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym,

 3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,

 4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,

 5) organizację wycieczek do innych bibliotek,

 6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,

 7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim,

 8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,

9) udział w spotkaniach z pisarzami,

10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych.

 1. Każdy czytelnik biblioteki jest zobowiązany do oddawania w określonym terminie wypożyczonych zbiorów. Bezwzględnie należy rozliczyć się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego.
 2. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum.
 1. Skontrum przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.
 2. Skontrum materiałów polega na:
 1. porównaniu zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym materiałów;
 2. stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym zbiorów oraz ustaleniu ewentualnych braków.
 1. Podstawą przeprowadzenia skontrum są zapisy inwentarzowe z ksiąg inwentarzowych, protokoły ubytków, inna dokumentacja,karty książki, karty czytelników.
 2. Skontrum przeprowadza komisja inwentaryzacyjna, w której skład wchodzą nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły. 
 3. Z przeprowadzonego skontrum komisja sporządza protokół,  który powinien zawierać:
 1. określenie liczby i wartości księgozbioru;
 2. wnioski w sprawie nieodnalezionych materiałów wraz z uzasadnieniem.
 1. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców. • 52
  1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia obiadu w stołówce szkolnej.
  2. Do korzystania z obiadów mają prawo pracownicy szkoły i ich rodziny.
  3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, kierując się następującymi zasadami:
  1) opłaty wnoszone przez uczniów pokrywają koszt zakupu produktów spożywczych,
  2) opłaty wnoszone przez osoby wymienione w ust. 2 uwzględniają wszystkie koszty funkcjonowania kuchni.
  4. Uczniowie klas sportowych mają prawo do bezpłatnego posiłku zgodnie z odrębnymi przepisami.Rozdział 5. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

 • 53
 1. W czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw oraz oczekiwania na dowóz do domu  wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką nauczycieli, w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  2. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
 2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach od 7.45 do 8.00 i podczas wszystkich przerw, w miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2) aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

4) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;

5) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

6) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

7) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

8) niedopuszczanie do palenia papierosów, spożywania innych używek na terenie szkoły 

9) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

 1. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora Szkoły;
 2. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po

zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

 1. Nauczyciel  niezwłocznie przerwa  i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 2. Przed dopuszczeniem do zajęć z urządzeniami technicznymi i w pracowniach należy zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
 3. Nie wolno rozpoczynać zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 5. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
 6. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.
 7. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły;

4)  nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;

7) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

 

 • 54

Zadania wychowawców klas.

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

17) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

19) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

20) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

 

 1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków w oparciu o punktowy system oceniania zachowania.

 

 1. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1) prowadzi dziennik lekcyjny (e-dziennik), arkusze ocen;

2) generuje zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4)  sporządza świadectwa szkolne (e-dziennik);

5)  prowadzi Teczkę Wychowawcy Klasy;

6)  wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

 1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.


 1. W celu zapewniania ciągłości pracy wychowawczej i podniesienia jej skuteczności zalecane jest prowadzenie oddziału przez jednego wychowawcę przez cały etap edukacyjny:
  1) kształcenie zintegrowane (klasy I-III),
  2) II etap edukacyjny (klasy IV-VIII),

  § 55
 2. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

2) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;

3) prowadzenie Modułu Zastępstw (e-dziennik) i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

4)  opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;

5)  wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

6) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli

7) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;

8)  wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;

9) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;

10) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

11) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

12) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;

13) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;

14) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;

15) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;

16) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;

17) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

18) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;

19) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

20) kontrolowanie pracy pracowników obsługi;

21) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

22) współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;

23) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;

24) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły.

25) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień.

 • 56
 1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2)Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

3) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4) Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

5) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

6) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

7) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

8) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

9)  Wykonywanie zadań związanych z procedurą  „Niebieska Karta”

 

 • 57
 1. Do zadań logopedy w szkole  należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

3)Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

4) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu     pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 • 58
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

2) Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów.

4) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 • 59
 1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:
  1) sumienne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,
  2) przestrzeganie prawa,
  3) sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonych
  4) dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez
  a) pełnienie dyżurów podczas lekcji
  b) opiekę nad dziećmi w czasie przechodzenia przez jezdnię
  c) odbieranie z autobusu i odprowadzanie na przystanek dzieci dojeżdżających
  d) uniemożliwianie wchodzenia na teren szkoły osobom postronnym
  e)informowanie dyrektora szkoły o zauważonych zagrożeniach, usterkach i nieprawidłowościach
  5) zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo,
  6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami, uczniami oraz rodzicami,
  7) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
  2. Jeżeli w przekonaniu pracownika polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia; w razie pisemnego potwierdzenia polecenia, powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie odpowiednio dyrektora szkoły lub burmistrza o zastrzeżeniach.
  3. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami.

 • 60
  Szczegółowy wykaz prac i zadań oraz harmonogram ich wykonywania przez pracownika zawiera zakres obowiązków dla określonego stanowiska.

 


Rozdział 6. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły, ich prawa i obowiązki

§ 61
1. Szkoła przyjmuje wszystkie osoby mieszkające w granicach obwodu szkolnego podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki na podstawie zgłoszenia rodziców.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły  mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka

§ 62
1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata 1 pkt.
2) niepełnosprawność kandydata 1 pkt.
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 pkt.
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 pkt.
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt.
6) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica 1 pkt.
7)objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt.

2.Punkty podlegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc.
3.W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole o przyjęciu decydują kryteria dodatkowe:

1) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w SP 1 w Piszu     3 pkt.
2) Miejsce pracy rodziców w obwodzie szkoły         po 1 pkt. za każdego
4) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego  w SP1 w Piszu      2 pkt.
5) Zatrudnienie obojga rodziców (dotyczy rekrutacji do oddziału przedszkolnego) po 1 pkt.


4.Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 3,  rodzice potwierdzają, składając pisemne oświadczenie  razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

§ 63
1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Do zadań komisji należy:
1) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
3)  sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,
4) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
3. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
4. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§ 64
Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu:
1. Od 1 stycznia  do 31 marca  rodzice zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły lub  składają wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwody do szkoły.
2. Do 15 kwietnia komisja rekrutacyjna wywiesza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.
3. Do 30 kwietnia  rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka do szkoły.
4. Do 10 maja  komisja rekrutacyjna wywiesza listy dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 • 65
  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 66
  1. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
  3. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 • 67
  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 • 68
  1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
  2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

  § 69
  W czasie pobytu w szkole uczeń ma prawo do:
  1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2) opieki wychowawczej,
  3) warunków nauki , które zapewniają bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą (fizyczną i psychiczną), uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
  4) poszanowania jego godności,
  5) korzystania z pomocy materialnej,
  6) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza dobra innych osób, w szczególności dotyczących:
  a) życia szkoły,
  b) światopoglądu,
  c) religii,
  8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  10) pomocy w przypadku trudności w nauce,
  11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
  12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i biblioteki,
  13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

  § 70
  1. W czasie pobytu w szkole uczeń ma obowiązek:
  1) dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować,
  2) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  3) punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne,
  4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły,
  5) usprawiedliwiać w ciągu tygodnia każdą nieobecność w szkole,
  6) przygotowywać się do lekcji i terminowo odrabiać prace domowe,
  7) uzupełniać zaległości w nauce wynikające z nieobecności na zajęciach
  8) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  9) podporządkować się poleceniom i zarządzeniom wydanym przez Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
  10) kulturalnie zachowywać się wobec kolegów,
  11) chronić własne życie i zdrowie oraz przestrzegać zasad higieny,
  12) dbać o mienie szkoły i oraz kolegów, zapobiegać kradzieżom oraz aktom wandalizmu
  13) nosić odpowiedni strój ustalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców
  2. Uczniom zabrania się:
  1) poniżania, dyskryminowania, naruszania godności osobistej oraz stosowania przemocy wobec kolegów,
  2) udziału w bójkach,
  3) zakłócania porządku podczas zajęć,
  4) niszczenia mienia szkolnego,
  5) udziału w zabawach, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia własnego lub kolegów,
  6) biegania po korytarzach,
  7) przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (broni, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych i pirotechnicznych, substancji trujących i żrących, tytoniu, alkoholu, narkotyków),
  8) palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków,
  9) korzystania w czasie zajęć z telefonów komórkowych,
  10) wychodzenia w czasie przerw poza teren szkoły,
  11) przebywania w miejscach zabronionych (kuchnia, węzły c.o., magazyny)

  § 71
  1. W szkole obowiązują dwa rodzaje stroju:
  1) odświętny
  2) codzienny
  2.  Na strój, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, składają się:
  1) biała koszula lub bluzka
  2) ciemne (czarne, granatowe) spodnie lub spódnica.
  3. Strój, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, uczeń jest obowiązany nosić w następujące dni:
  1) inauguracja i zakończenie roku szkolnego
  2) Dzień Edukacji Narodowej
  3) Święto Niepodległości
  4) Wigilia szkolna
  5) Rocznica Konstytucji 3 Maja
  6) Święto Szkoły
  7 egzaminów i sprawdzianów ósmoklasisty
  8) inne uroczystości szkolne ustalone przez dyrektora
  4. Strój codzienny, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, powinien być czysty i schludny, w stonowanych kolorach.
  5. Zabrania się noszenia:
  1) jaskrawych ubrań,
  2) spódniczek mini,
  3) bluzek na ramiączkach lub odsłaniających brzuch,
  4) butów na wysokich obcasach,
  5) wiszących kolczyków.
  6. W czasie zajęć wychowania fizycznego na sali gimnastycznej obowiązuje strój:
  1) biała koszulka sportowa
  2) szorty lub dresy w ciemnym kolorze
  3) buty na białej podeszwie

 • 72
  1. Nagroda może być udzielona za:
  1) postępy w nauce,
  2) aktywność na rzecz szkoły,
  3) osiągnięcia sportowe.
  2. Nagrody przyznaje się w następującej formie:
  1) pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy,
  2) pochwała samorządu szkolnego lub klasowego indywidualnie lub wobec klasy,
  3) pochwała dyrektora szkoły udzielona indywidualnie, wobec klasy lub wobec Rady Pedagogicznej,
  4) stypendium za wyniki w nauce,
  5) stypendium za osiągnięcia sportowe,
  6) nagroda rzeczowa, puchar lub dyplom uznania,
  7) list pochwalny dla ucznia i rodziców.
  3. Decyzję o udzieleniu nagród wymienionych w pkt. 3-6 podejmuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy.
  4. Kryteria określają odrębne regulaminy.
 1. Zastrzeżenia do przyznanej nagrody uczeń ma prawo wnieść w terminie 3 dni, osobiście lub za pośrednictwem rodziców (opiekunów), do dyrektora szkoły.
  3. Decyzję o utrzymaniu lub odstąpieniu od nagrody podejmuje dyrektor, w terminie do 30 dni, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
  4. Decyzja podjęta w tym trybie jest ostateczna


 • 73
  1. Za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w § 60 uczeń ponosi następujące kary:
  1) upomnienie wychowawcy klasy,
  2) nagana lub dyrektora szkoły
  3) kara, o której mowa w pkt. 1  skutkuje zawieszeniem prawa udziału w dyskotekach, imprezach szkolnych, wycieczkach lub zawodach na jeden miesiąc, a kara, o której mowa w pkt. 2  skutkuje zawieszeniem prawa udziału w dyskotekach, imprezach szkolnych, wycieczkach lub zawodach na trzy miesiące
  4) przeniesienie do innej klasy
  5) przeniesienie do innej szkoły,
  6) skreślenie z listy uczniów, jeżeli nie podlega obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki.
  2. Uczeń ma prawo w terminie 3 dni po uzyskaniu informacji, osobiście lub za pośrednictwem rodziców (opiekunów) odwołać się od kary do organu który ją wymierzył.
  3. Wychowawca, dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna podejmują decyzję o utrzymaniu lub zaniechaniu wymierzania kary w terminie do 30 dni od złożenia odwołania, po zasięgnięciu opinii klasowego samorządu uczniowskiego i zespołu wychowawczego.
  4. Decyzja podjęta w tym trybie jest ostateczna.
  5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 • 74
  Dyrektor szkoły może złożyć do Kuratora Oświaty wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:
  1) popełnienia przez ucznia ciężkiego wykroczenia przeciwko zdrowiu i mieniu innych osób lub szkoły,
  2) przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, środków odurzających i nagminnego palenia tytoniu,
  3) nagminnego uchylania się od obowiązku szkolnego

  § 75
  1. Uczeń, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu, może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:
  1) popełnienia czynów, o których mowa w art.61 pkt.1 i 2.
  2) opuszczenia bez usprawiedliwienia ponad połowy zajęć obowiązkowych w ciągu miesiąca.
  2. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor  decyzją na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
  3. Uczeń ma prawo w terminie 14 dni po otrzymaniu zawiadomienia o skreśleniu z listy, odwołać od decyzji do kuratora oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły

  § 76
  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej karze.

 • 77
 1. Telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne (kamera, dyktafon...) uczeń może wnieść wyłącznie za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły. Uczeń może korzystać z tych urządzeń wyłącznie w obecności nauczyciela.
 2. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych. Telefon lub inne urządzenie musi być wyłączone.
 3. Zabrania się nagrywania dźwięku i obrazu na terenie szkoły.
 4. Nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zakazów ma wpływ na ocenę zachowania.

5.Szkoła zapewnia dostęp do telefonu, gdy sytuacja wymaga kontaktu ucznia z rodzicami    Rozdział 7. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego

§ 78
1. Cele szkolnego systemu oceniania:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 79
Szkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia polega:
1) na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz
2) formułowaniu oceny.

§ 80
Szkolny system oceniania obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów),
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali ocen i w formach obowiązujących w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

§ 81
1. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie odbywa się w klasach IV-VIII według następującej skali i kryteriów:
1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń który:
a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów, proponuje rozwiązania oryginalne,
c) uzyskał tytuł laureata lub finalisty na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w konkursie, przedmiotowym lub zawodach sportowych,
2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
c) rozwiązuje samodzielnie problemy, również w nowych sytuacjach,
d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań,
3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
b) poprawnie stosuje wiadomości,
c) rozwiązuje i wykonuje samodzielne typowe zadania teoretyczne i praktycznie,
4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
b) rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności,
6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową,
b)  braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
c) nie jest w stanie rozwiązać i wykonać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
2. Nauczyciel może ocenę cząstkową wpisywaną do dziennika uzupełnić o plus (+) lub minus (-).
3.W systemie oceniania współistnieją dwie oceny: kształtująca i sumująca, które wzajemnie się wspierają i uzupełniają. Ocena kształtująca, to taka, która pomaga uczniowi uczyć się, wskazuje, co już zostało osiągnięte, co i jak należy poprawić. W procesie uczenia się stosowane są następujące elementy oceniania kształtującego:
a) cele w języku ucznia,
b) kryteria oceniania (Nacobezu),
c) pytania kluczowe,
d) informacja zwrotna,
e) ocena koleżeńska,
f) samoocena uczniowska.

 1. Oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie podczas lekcji,wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną

umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

 1. Omówienie i analiza wyników sprawdzianów, ze wskazaniem na słabe i mocne strony, potwierdzona zostaje zapisem w dzienniku elektronicznym.
 2. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej. 
 3. Sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne nauczyciel udostępnia uczniowi do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.
 4. Na początku roku nauczyciel ustala z uczniami i informuje, które aktywności będą oceniane sumująco, a które kształtująco.
  9. Bieżące ocenianie w klasach I – III odbywa się według zasad opisanych w ust. 1, natomiast śródroczne i roczne klasyfikowanie – w postaci oceny opisowej, uwzględniającej poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
  10..Szczegółowe kryteria oceny opisowej przygotowuje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
 5. Przedmiotowe systemy oceniania, opracowane wspólnie przez zespoły nauczycieli uczących tego samego przedmiotu, zawierają:

1) oceniane obszary aktywności uczniów

2) formy, sposoby i częstotliwość oceniania osiągnięć edukacyjnych

3) szczegółowe kryteria ustalania ocen cząstkowych, śródrocznych i rocznych

4) warunki poprawiania ocen 

5) zakres dostosowania wymagań do potrzeb edukacyjnych uczniów

6) tryb przekazywania uczniom i rodzicom informacji o osiąganych wynikach

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

  § 82
  1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania ustala się najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej .
  2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w styczniu każdego roku, natomiast roczne w czerwcu. Szczegółową datę określa zarządzenie Dyrektora szkoły.
  3. Wychowawca klasy i poszczególni nauczyciele są zobowiązani na 14 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
  4. Za wypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, uważa się:
  1) wpisanie przewidywanej oceny przez nauczyciela przedmiotu do dziennika elektronicznego lub
  2) przekazanie informacji na spotkaniu z rodzicami.
  5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali określonej w par.13 ust. 1. 

 

 • 82a
 1. Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:
 1. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
 2. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym-konsultacji indywidualnych.
 1. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 1, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
 2. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 1 prośba ucznia zostaje odrzucona.
 3. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 4. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub  wyższą.
 5. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

 


 • 83
  1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
  4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzają dwaj nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
  5. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający nazwiska nauczycieli, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu i ustalony stopień. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
  6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami).
  7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 
 1. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, jest udostępniana tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców. 

 • 84
  1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
  3) dbałość o honor i tradycję szkoły;
  4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7) okazywanie szacunku innym osobom.
  3. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali i kryteriów:
  1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
  a) bierze czynny udział w życiu szkoły (samorząd, dekoracje, dyżury),
  b) cechuje go wysoka kultura osobista (schludne ubrania, dbałość o kulturę języka),
  c) udziela pomocy kolegom i innym potrzebującym osobom,
  d) dba o własny rozwój intelektualny, kulturalny i fizyczny,
  e) systematycznie przygotowuje się do zajęć,
  f) reprezentuje szkołę w zawodach i konkursach
  g) nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia (wszystkie godziny są usprawiedliwione),
  2)  zachowanie bardzo dobre
  a) osiąga dobre wyniki w nauce,
  b) angażuje się w prace na rzecz klasy,
  c) bierze udział w życiu kulturalnym szkoły, (uczestniczy w imprezach i uroczystościach szkoły),
  d) odznacza się kulturą osobistą,
  e) jest koleżeński i pomaga innym w nauce,
  f) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia,
  3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
  a) osiąga co najmniej dostateczne wyniki w nauce,
  b) ma niewiele godzin nieusprawiedliwionych,
  c) swoim zachowaniem nie utrudnia prowadzenia lekcji (niewielka ilość uwag),
  d) wykazuje się słabą aktywnością w życiu szkoły,
  e) jest schludnie i czysto ubrany,
  f) nie używa wulgarnego słownictwa,
  4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
  a) osiąga słabe wyniki w nauce
  b) ma niewiele godzin nieusprawiedliwionych,
  c) źle zachowuje się na zajęciach i przerwach (częste uwagi ustne i pisemne) oraz poza szkołą
  d) nie bierze aktywnego udziału w życiu szkoły
  5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
  a) często i samowolnie opuszcza zajęcia szkolne (godziny są nie usprawiedliwione),
  b) osiąga mierne i niedostateczne wyniki w nauce,
  c) źle zachowuje się na zajęciach i przerwach (częste uwagi ustne i pisemne) oraz poza szkołą,
  d) nie udziela się w życiu szkoły,
  e) cechuje go niska kultura osobista, arogancja, oraz wulgarne wyrażanie się,
  6) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:
  a) ma zły stosunek do nauczycieli i demoralizująco wpływa na innych uczniów,
  b) nie dba o swój wygląd zewnętrzny i używa środków odurzających.
  c) osiąga mierne i niedostateczne wyniki w nauce,
  d) popada w konflikt z prawem,
  e) cechuje go niska kultura osobista, arogancja,
  f) wulgarne się wyraża.
  4. Oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy zgodnie z następującą procedurą z zastrzeżeniem ust. 4:
  1) Każdy uczeń na początku półrocza otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny dobrej z zachowania.
  2) W ciągu półrocza do liczby wymienionej w pkt. 1 dodaje się punkty za pozytywne zachowania według następującej skali:
  a) udział w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim – 50 pkt. 
 1. b)  tytuł laureata w olimpiadzie wojewódzkiej - 100 pkt.
 2. c) udział w konkursie rejonowym - 20 pkt.
 3. d)  zwycięstwo w konkursie rejonowym –40  pkt.
  e) udział w konkursie szkolnym – 10 pkt.
 4. f)   zwycięstwo w konkursie szkolnym – 20 pkt.
  g) pełnienie funkcji w szkole – 20 pkt. (raz na półrocze)
  h) pełnienie funkcji w klasie – 15 pkt. (raz na półrocze)
 5. i)  sumienne wykonywanie obowiązków dyżurnego - 10 pkt. (raz w tygodniu)
  j) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim – 50 pkt.
 6. k) miejsce na podium w zawodach na szczeblu wojewódzkim - 100 pkt.
 7. l) reprezentowanie szkoły w zawodach na szczeblu rejonowym - 20 pkt.
  ł) miejsce na podium w sportowych na szczeblu rejonowym – 40 pkt.
  m) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – 10 pkt.
  n) udział w sportowych imprezach masowych (biegi uliczne, rajdy, inauguracja roku sportowego) – 10 pkt.
  o) pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej – 10 pkt.
  p) udział w przedstawieniach, praca w bibliotece, udział w chórze, redagowanie gazetki szkolnej – 10 pkt.
  r) systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań – 15 (raz na półrocze)
  s) rozwijanie zainteresowań poza szkołą (udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych) – 10 pkt. (raz na półrocze)
  t) praca na rzecz klasy  (prowadzenie kroniki klasy, gazetki ścienne) – 10 pkt.
  u) pomoc kolegom w nauce – 10 pkt.
  v) punktualność (brak spóźnień) – 10 pkt. (raz na półrocze)
  s) brak godzin nieusprawiedliwionych – 10 pkt. (raz na półrocze)
  t) stuprocentowa frekwencja (brak nieobecności) – 20 pkt. (raz na półrocze)
  u) przeciwstawienie się przejawom agresji – 20 pkt.
  v) przykładna kultura osobista – 15 (raz na półrocze)
  w) szacunek dla innych – 10 pkt.
  x) wywiązywanie się z podjętych zadań – 10 pkt.
  y) inne pożądane zachowania –  po 10 pkt.
  3) W ciągu półrocza od  sumy liczb wymienionej w pkt. 1 i 2 odejmuje się punkty za negatywne zachowania według następującej skali:
  a) spóźnianie się na lekcje – 1 pkt. za każde spóźnienie do 5 razy; 5 pkt  - powyżej 5 razy
  b) przeszkadzanie na lekcjach (chodzenie po klasie, rozmowy) – 10 pkt., odpowiedzi bez podniesienia ręki – 5 pkt.
  c) niewykonywanie poleceń nauczyciela – 10 pkt.
 8. d) niszczenie mienia szkolnego – 20 pkt.
  e) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia  - 5 pkt. (za każdą opuszczoną godzinę)
  f) opuszczanie terenu szkolnego podczas przerw i zajęć – 15 pkt.
  g)łamanie przepisów szkolnych (kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac domowych)
  h) aroganckie zachowania w stosunku do starszych – 15 pkt.
  i) ubliżanie koledze, przezywanie – 10 pkt.
  j) zaczepianie słowne lub fizyczne innych (dokuczanie, skarżenie) – 10 pkt.
  k) udział w bójce – 30 pkt.
  l) wulgarne słownictwo – 10 pkt.
  m)  niekulturalne zachowanie się w miejscach publicznych – 10 pkt.
  n) przejawy wandalizmu – 20 pkt.
  o) kradzież – 20 pkt.
  p) zaśmiecanie otoczenia – 5 pkt.
  q) stosowanie używek (alkohol, papierosy, narkotyki) – 50 pkt.
  r) wyłudzanie pieniędzy – 20 pkt.
  s) podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia – 50 pkt.
  t) brak odpowiedniego stroju szkolnego – 5 pkt. za każdy dzień
  u) nieodpowiedni wygląd (makijaż, malowanie paznokci, noszenie wiszących kolczyków, wyzywające fryzury, farbowanie włosów, wycinanie wzorków – 10 pkt.
  v) używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych na lekcjach i przerwach – 20 pkt.
  w) inne negatywne zachowania – po 10 pkt.
  x) pobicie – 50 pkt.
  4) Zachowania wymienione w pkt. 2 i 3 muszą być udokumentowane wpisami w dzienniku elektronicznym.
  5) Uzyskaną sumę punktów przelicza się na ocenę śródroczną, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7, według następującej skali :
  a) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który uzyskał w ciągu półrocza  200 lub więcej punktów
  b) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który zdobył od 150 do 199 punktów
  c) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który zdobył od 100 do 149 punktów
  d) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który zdobył od 50 do 99 punktów
  e) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który zdobył od 1 do 49 punktów
  f) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który zdobył 0 lub mniej punktów
  6) W trakcie ustalania oceny, o której mowa w pkt.5, uczniom ze stwierdzoną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną nadpobudliwością psychoruchową lub mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym uczniowie z autyzmem i Zespołem Aspergera) stosuje się dodatkowe kryteria:
  a) jeżeli uzyska w ciągu półrocza od 1 do 30 punktów ujemnych, nie są one brane pod uwagę;
  b) jeśli uzyska od 31 do 60 punktów ujemnych, przy ustalaniu oceny bierze się pod uwagę 50% z nich;
  c) jeśli uzyska więcej niż 60 punktów ujemnych, przy ustalaniu oceny bierze się pod uwagę 75% z nich.
 9. d) Ostateczną ocenę ustala wychowawca, uwzględniając wpływ stwierdzonych dysfunkcji na jego zachowanie.
  7) Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał 50 punktów ujemnych.
  7a)  Oceny bardzo dobrej  nie może otrzymać uczeń, który uzyskał 75 punktów ujemnych.
  7b) Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał 100 punktów ujemnych.
  8) Oceny nagannej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał 100 punktów dodatnich i  mniej niż 200 punktów ujemnych.
  9) Uczniowi, który został ukarany naganą Dyrektora, obniża się ocenę zachowania o jeden stopień.
  10) Uczniowi nagrodzonemu pochwałą Dyrektora, podnosi się ocenę zachowania o jeden stopień.
  11)  Ocenę roczną ustala się jako średnią ocen uzyskanych zgodnie z pkt. 5 za pierwsze i drugie półrocze, przy czym poszczególnym ocenom odpowiadają następujące wagi liczbowe:
  a) wzorowa – 6
  b) bardzo dobra – 5
  c) dobra – 4
  d) poprawna – 3
  e) nieodpowiednia – 2
  f) naganna – 1
  12) Wynik ułamkowy zaokrągla się zawsze w górę.
  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem § 16 b ust. 9 i 10.

 • 85
  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  4. W skład komisji wchodzą:
  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  a) dyrektor albo wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  a) dyrektor albo wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
  b) wychowawca klasy,
  c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  d) pedagog szkolny,
  e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  f) przedstawiciel rady rodziców.
  5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  a) skład komisji,
  b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
  c) zadania (pytania) sprawdzające,
  d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  a) skład komisji,
  b) termin posiedzenia komisji,
  c) wynik głosowania,
  d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
  8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 • 86. 
 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrz. ust.7.
  2. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w klasie szóstej kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 9, 10 oraz § 16 ust. 9.
  3. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w klasie ósmej w  wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w klasie szóstej kończy szkołę, z wyróżnieniem.
  4. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
  5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną, a w klasie ósmej końcową, ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
  6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 16 c  ust. 9.
  7. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
  8. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
  9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  10.  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje  promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.

  § 87
  1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1) dyrektor albo wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;
  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
  5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1) skład komisji;
  2) termin egzaminu poprawkowego;
  3) pytania egzaminacyjne;
  4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
  8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
  9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole podstawowej promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


  Rozdział 8. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami

  § 88
  Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

  § 89
  1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania oraz kształcenia dzieci.
  2. Formy tego współdziałania to:
  1) zapoznanie szkolnej rady rodziców przez dyrektora szkoły z planem pracy i planem wychowawczym na dany rok szkolny oraz wnioskami z pełnionego nadzoru pedagogicznego
  2) zapoznanie uczniów i rodziców przez wychowawców klas z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  3) informowanie rodziców o  zachowaniu ich dziecka, jego postępach w nauce i ewentualnych przyczynach niepowodzeń szkolnych,
  4) udzielanie przez pedagoga szkolnego informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
  5) możliwość przekazywania przez radę rodziców opinii, informacji, porad i wniosków organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny na temat pracy szkoły.
  3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, wychowawca organizuje spotkania z rodzicami w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. od 15.30 do 17.30.
  4. W czasie wyznaczonym na spotkania o których mowa w ust. 3 w szkole mają obowiązek przebywać wszyscy nauczyciele.

  § 90
  Wychowawca klasy ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych na podstawie usprawiedliwienia napisanego przez rodziców lub zaświadczenia wydanego przez lekarza.

  Rozdział 9. Wolontariat w Szkole

 

 • 91
 1. Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz potrzebujących.

 

 • 92
 1. Cele:

1) Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych:

2) Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;

3) Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;

4) Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;

5) Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;

6) Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

7) Rozwijanie kreatywności i zaradności.

8) Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym 

 

 • 93

 

 1. Zasady działania wolontariatu:

1) Podstawowa forma działania wolontariatu uczniowskiego to SKW, czyli Szkolny Koło Wolontariatu im. Stanisława Kostki;

2) Szkolny Koło Wolontariatu musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań);

5) Szkolny Koło Wolontariat wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących. racjonalizowania pewnych problemów, mówienia o trudnościach i wzajemnego wzmacniania oraz wsparcia.

7) Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie działają pod stałą opieką nauczyciela.

8) Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący grupę na działania.

9) Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w SKW, poza godzinami szkolnymi powoduje, że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia

 

Rozdział 10. Symbole szkoły

§ 94
1. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 95
1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. 

1) Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród uczniów z najwyższą średnią i składa się z trzech trzyosobowych składów;

2) Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska.

w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu;

3) Skład osobowy pocztu sztandarowego:

 1. a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
 2. b) Asysta - dwie uczennice.

4) Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy siódmej oraz samorząd szkolny na klasyfikacyjnym rocznym zebraniu rady pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.

5) Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);

6) Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu.

7) Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;

8) Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;

9) Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;

10) Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);

11) Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;

12) Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;

13) Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;

14) Sztandar oddaje honory:

 1. a) na komendę „do hymnu” ;
 2. b) w czasie wykonywania „Roty”;
 3. c) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych;
 4. d) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci;
 5. e) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły;
 6. f) w trakcie uroczystości kościelnych.
 7. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada);
 8. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

1) rozpoczęcie roku szkolnego;

2) Święto Szkoły

3) ślubowanie klas pierwszych

4) pasowanie na ucznia

5) zakończenie roku szkolnego,

6) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 96
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

Data powstania: środa, 23 mar 2022 12:19
Data opublikowania: środa, 23 mar 2022 12:21
Opublikował(a): Szymon Werra
Zaakceptował(a): Szymon Werra
Artykuł był czytany: 135 razy